کارگاه من ارزشمند

کارگاه من ارزشمند ویژه گروه سنی 6 تا 9 سال می باشد.

زهرا رحیمی پور

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

توضیحات کارگاه:

هر ترم شامل 4 جلسه یک ساعته می باشد.
  • 4 جلسه
  • شروع از 13 تیر

زمان

  • ساعت 17.00 الی 18:00

سرفصل ها:

1 خودشناسی

2 منِ منحصر به فرد

3 شناخت توانمندی ها

4 شناخت احساسات دوستی با بدن

5 اگر مورد تمسخر قرار گرفتم